หลักการและวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและเงินสดย่อย ระบบใบสำคัญ หลักทรัพย์ลงทุน ลูกหนี้และตั๋วเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนการบัญชีสำหรับค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย การบัญชีของกิจการอุตสาหกรรมอย่างง่าย และการบัญชีของกิจการที่ไม่หวังผลกำไร