ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ดินและเศรษฐศาสตร์เมือง
แบบจำลองของการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการพัฒนาเมือง
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณลักษณะทางการตลาด
หลักการของค่าเข่าที่ดินและผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินในแง่ของการคุ้มทุน
ความเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าทรัพย์สิน
หุ่นจำลองภูมิศาสตร์ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและเครื่องชี้วัดที่สำคัญ
วิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการนำเสนอ