ศึกษานิยามของทรัพย์สินที่มีลักษณะพิเศษ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่มีรูปแบบแตกต่างจากอาคารทั่วไป
หลักการของการทดแทนทางเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะ
ได้แก่สถานีบริการน้ำมัน
สนามกอล์ฟ โรงพยาบาล
สัมปทานเหมืองแร่ โรงแรมตามมาตรฐานสากล
รัฐวิสาหกิจ การสาธารณูปโภค
การควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
เป็นต้น