หลักการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานรวม ทั้งการประเมินภาคปฏิบัติและนำผลการประเมินไปในการปรับปรุงการเรียนการสอน