ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเนื้อสัตว์และไข่ การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่า คุณภาพเนื้อสัตว์ การเก็บรักษา การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์