ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการทดลองอาหาร เทคนิคเบื้องต้นในการทดลองอาหาร การศึกษาจากข้อมูลเดิม การเตรียมการทดลอง การประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ และประสาทสัมผัส ปฏิบัติการทดลองอาหาร หลักและวิธีการเขียนรายงาน