ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแผนและวิธีการดำเนินงานต่างๆในห้องอาหาร
การบริการ การเลือกและจัดอุปกรณ์ การตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร  
การสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติและมารยาทของบริกร ฝึกการจัดและการบริการ