ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการทดลองอาหาร เทคนิคเบื้องต้นในการทดลองอาหาร การศึกษาจากข้อมูลเดิม การเตรียมงานทดลอง การประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ และประสาทสัมผัส ปฏิบัติการทดลองอาหาร หลักและวิธีการเขียนรายงาน