อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา นวัตกรร มท่ีทันสมัยและเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ การนำเสนอ การอภิปรายเรื่องอาหารและโภชนาการ

การรแบ่งหน่วยเรียน 

     1. ความหมายของการสัมมนา

     2. องค์ประกอบของการสัมมนา

     3. การประเมินผลการสัมมนา