ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับขนมอบ ประเภทและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมอบ ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมต่างฯ เทคนิคในการทำขนมอบ การพัฒนาตำรับขนมอบ เลือกบรรจุภัณฑ์ขนมอบและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนมอบ