ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของเครื่องดื่มและไอศกรีม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบ ประกอบเครื่องดื่มและไอศกรีม