ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับขนมอบ    ประเภทและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมอบ  ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมต่างๆ  เทคนิคในการทำขนมอบ  การพัฒนาตำรับขนมอบ  เลือกบรรจุภัณฑ์และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนมอบ