ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารตะวันตก ประเภทของอาหารตะวันตก หลักการเลือกใช้วัตถุดิบ  อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหาร การทำซุป ซอสชนิดต่างๆ ที่ใช้สำหรับอาหารตะวันตก การจัดบริการอาหารแบบต่างๆ