สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ได้แก่ ยีสต์  ราและแคทีเรีย  ลักษณะรูปร่าง  โครงสร้าง  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อ