ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของคุณภาพอาหารและการประกันคุณภาพอาหาร การตรวจคุณภาพอาหาร กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหาร หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพอาหาร