ศึกษาการจัดอาหารสำหรับเด็ก การเจริญเติบโต ความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยต่างๆ ประกอบอาหารสำหรับเด็กวัยต่างๆ