คำแนะนำอย่างสั้นในการบริหารจัดการ Moodle
จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สนใจเป็นการภายในคณะฯ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น.