ทำตรงนี้ก่อน

คลิกที่ชื่อผู้เข้าระบบ เปลี่ยนรหัสผ่านในทันที
ออกจากระบบ แล้วเข้าใหม่ด้วยรหัสผ่านใหม่
เมื่อกลับมาตรงนี้อีก เลือก "เริ่มการแก้ไขในหน้านี้"
คลิกที่รูปมือจับปากกา (การตั้งค่า) ท้ายชื่อวิชา 
จะได้หน้าต่างให้แก้ไขข้อความทั้งหมดนี้

ชื่อย่ออาจเปลี่ยนใหม่ ตรงบทคัดย่อ (หน้านี้) ให้พิมพ์คำอธิบายรายวิชา หรือข้อความชี้ชวนให้เข้ามาดูมาเรียน ถ้าต้องการนำเสนอเป็นรายสัปดาห์ให้ตั้งจำนวน (สัปดาห์/หัวข้อ) ตามที่ต้องการ (เดิมตั้งตามหัวข้อ ไม่น่าจะเกินสิบ)

(สุดท้าย ลบพวกสีอื่นให้หมด เหลือแต่สีดำ ตรงนี้ก็จะเรียบร้อย) 

ความสำคัญของการวิจัยทางการศึกษา วัตถุประสงค์ และประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)