ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ และกลไกการทำงานภายในสัญญาณควบคุมและระบบบัส การติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต การโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี้การแปลภาษา
แอสเซมบลี้เป็นภาษาเครื่องและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในงานควบคุม