ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ที่มีต่อความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการนำผลการศึกษาวิจัยในอดีตมาประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ของโครงการทางการตลาด