ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการศึกษา  หลักการและทฤษฏีอาชีวะและเทคนิคศึกษา นิยาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ คำแนะนำขององค์กรสากลเกี่ยวกับการจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา รูปแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการศึกษาวิชาชีพ การฝึกงาน กรอบอาชีวศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาระบบสมรรถฐาน หลักสูตรและการพัฒนาครูช่าง