ความสำคัญของดินในงานวิศวกรรมโยธา ทฤษฎีการหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การทรุดตัวของฐานราก การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาด กำแพงกันดินและระบบเข็มพืด