ศึกษาแม่บทการบัญชีหลักการและวิธีการทำบัญชี ตั้งแต่เริ่มบันทึกรายการในในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดแยกประเภท การทำงบทดลอง