ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร  การเปลี่ยนแปลง  การเก็บรักษา  การประกอบอาหารและแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์