วิชาพัฒนาวัสดุช่วยสอน  (InstructionalMaterials Development)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ชั้นปีที่ 3