ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดผักและผลไม้  การปอก คว้าน และแกะสลัก  ผัก  

และผลไม้ขั้นพื้นฐาน  เพื่อนำไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร  การประดิษฐ์ภาชนะจาก

ใบตอง  กระทงแบบต่างๆประกอบการตกแต่ง  และใส่อาหารได้สวยงาม  

เหมาะสมกับเทศกาล  และลักษณะการจัดเลี้ยง