วิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีใน 2 ภาควิชา อันได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ โดยวิชานี้มีการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา และดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ในหมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์การทดสอบ อีกทั้งจำนวนนิสิตที่มีปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มนิสิตเป็น กลุ่ม แยกตามวัน