หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ชนิดและประเภทของสื่อการศึกษา การเลือก การผลิตและการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งศึกษารูปแบบและการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษา