หลักการจัดการถือเป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจจะต้องเรียน