นิยาม ปรัชญา  ประวัติ  ความมุ่งหมาย  ขอบข่าย  และประโยชน์ของวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรการศึกษาคหกรรมศาสตร์ในประเทศไทย  แนวคิดและการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบันและอนาตค   แนวโน้ม  การวิเคราะห์งานอาชีพและตลาดงานคหกรรมศาสตร์  กระบวนการเข้าสู้งานอาชีพภาครัฐ  ภาคเอกชน  และการประกอบอาชีพอิสระ  ให้ประสบความสำเร็จ