หลักทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบไฟฟ้าภูมิภาคและระบบไฟฟ้านครหลวง ระบบไฟฟ้า 1เฟส 3 เฟส อุปกรณ์ตัดตอน  เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส