ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต และหลักการของจิตวิทยาอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบ ความแตกต่างบุคคลเชิงพฤติกรรม กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมกับธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมกลยุทธการสอนงาน แนะนำงานเทคนิคการมอบหมายงาน  สั่งงานและติดตามงาน ตลอดจนถึงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาเทคนิคการรายงานและประเมินผลงาน อภิปรายการประเมินค่าในการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม