หลักเบื้องต้นของการถ่ายโอนความร้อน การนำ การพา
และการแผ่รังสี การนำความร้อน แบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ
การนำความร้อนแบบสถานะไม่คงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ เทคนิคผล
เฉลยเชิงตัวเลขและเชิงกราฟิก การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพาความร้อนแบบบังคับ
การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน,
การเดือดและการควบแน่น