ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ และการวิเคราะห์สมดุล การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพของวัตถุ