ศึกษาในเรื่องคุณลักษณะของการให้ บริการ ในวิชาชีพประเมินราคาที่แตกต่างไปจากงานบริการอื่น ๆ ทั้งในแง่มุมของการใช้ระบบสารสนเทศ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การวางแผนการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า การศึกษาในวิชานี้ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและวางแผนบุคลากร ในการให้บริการตามสายวิชาชีพ วิธีการนำเสนอให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดการจ้างงานจากลูกค้า รวมทั้งการควบคุมเอกสารในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ และปัญหาในการบริหารงานเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงจรรยาบรรณในงานอาชีพ