ศึกษาแนวคิดการบริการ  ความหมายของการบริการ  ความสำคัญของการบริการ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  กลยุทธ์การบริการ  การประเมินคุณภาพการบริการ