ศึกษาเทคนิคการวาดแบบเสื้อที่สวมโดยนางแบบ  ความสัมพันธ์ระหว่างเสื้อผ้ากับรูปร่างขนาดต่าง ๆ

        ตามสัดส่วนมาตรฐานที่ใช้ใน อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพสำหรับนักออกแบบแฟชั่น