ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจ  หลักการโฆษณา  หลักการประชาสัมพันธ์และการใช้

สื่อมวลชนกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม