เข้าใจขั้นตอนการลงบันทึกรายการเบื้องต้นในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป