ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ขอบเขต  และหลักการของจิตวิทยาองค์กรอุตสาหกรรมเปรียบเทียบความแตกต่างบุคคลเชิงพฤติกรรมกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์ที่        สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมกับธุรกิจอุตสาหกรรมพร้อมกลยุทธการสอนงานแนะนำงาน  เทคนิคการมอบหมายงาน  สั่งงานและติดตามงานตลอดจนถึงศิลปะการเป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาเทคนิคการรายงานและประเมินผลงานอภิปรายประเมินค่าในการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม