ทดลองออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสม และวงจรเชิงลำดับขั้นสูง โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่นโปรแกรมจำลองการทำงาน และภาษาวีเอชดีแอล ตลอดจนการโปรแกรมวงจรในอุปกรณ์แบบ CPLD หรือ FPGA