ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์โพรโพซิชันแนล ตรรกศาสตร์เพรดิเคต การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลูปอินวาเรียนท์ โปรแกรมเรียกตนเอง การวิเคราะห์บิ๊กโอ เวลาในการทำงานของโปรแกรม ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดกระบวนวิธีกราฟและทฤษฏีกราฟ ออโตเมตาและเรกูลาร์เอกซ์เพรสชัน ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท