คำอธิบายรายวิชา :ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ ลักษณะ เครื่องมือ ตลอดจนการดูแลรักษาระบบเครือข่ายเบื้องต้น