ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง การติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรม การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมนำเสนองาน ตลอดจนการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลและโปรแกรม การเขียนเวปเพจเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน