ระบบสารสนเทศในองค์กร (Information System in Organization) เป็นวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบข่าวสารและทฤษฎีการตัดสินใจ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ แหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และแนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ