ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบสังคมเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การกำหนดราคา ตลาด ทรัพยากรมนุษย์และสถาบันทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดจากการพัฒนา ตลอดจนการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมและเศรษฐกิจ