การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต