การกำกับดูแลที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์งานการตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบ กระบวนการการตรวจสอบ กระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง การทำรายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การประเมินผลการตรวจสอบ การตรวจสอบระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการทุจริต