ศึกษาเกี่ยวโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ คุณสมบัติของธาตุเรพีเซนเตทีฟ ธาตุทรานสิชัน พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี สมดุลไอออนที่ละลายน้ำ จลนศาสตร์เคมี