ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ สมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก กระบวนการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ การควบคุมกระบวนการเมทาบอลิซึมและการควบคุมทางพันธุกรรม